Next day delivery, 365 days a year

Aquacen Formaldehyde

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ, ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ 380 mg
Έκδοχα, q.s. 1 ml

Ενδείξεις

Ψάρια: Τσιπούρα, Καλκάνι. Έλεγχος εξωτερικής παρασίτωσης από τa παράσιτa του γένους Microcotilae spp. και Philasterides dicentrarchi. Στην συνιστώμενη δόση και ποσότητα, η θνησιμότητα των προσβεβλημένων ζώων μειώνεται, αλλά η προσβολή δεν εξαλείφεται πλήρως. Η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική από τη στιγμή που το παράσιτο έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του ψαριού.

Αντενδείξεις

Μην εφαρμόζετε το κτηνιατρικό προϊόν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 27°C ή όταν υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού ή όταν η συγκέντρωση οξυγόνου είναι μικρότερη από 5mg/lit, καθώς το προϊόν μπορεί να σκοτώσει το φυτοπλαγκτόν και να προκαλέσει μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

Μην χρησιμοποιήσετε το κτηνιατρικό προϊόν εάν αυτό έχει εκτεθεί σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C ή εάν έχει παγώσει, καθώς το πάγωμα προκαλεί το σχηματισμό παραφορμαλδεΰδης η οποία είναι μία τοξική ουσία για τα ψάρια. Η παραφορμαλδεΰδη μπορεί να αναγνωριστεί σαν λευκό ίζημα στο πάτο ή στα τοιχώματα της δεξαμενής.

Χρόνος Αναμονής

Ψάρια (Τσιπούρα),(Καλκάνι): Κρέας, Μηδέν βαθμοημέρες

Ειδικές προειδοποιήσεις

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Ψάρια με πολύ υψηλά επίπεδα παρασιτικής προσβολής ή άρρωστα ψάρια μπορεί να παρουσιάσουν μία χαμηλή ανοχή στη φαρμακευτική θεραπεία. Η ανοχή στην παραφορμαλδεΰδη μπορεί να διαφέρει με διαφορετικές παρτίδες ή είδη ψαριών. Όποτε είναι δυνατόν, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό ψαριών συστήνεται για να ανιχνευθεί κάθε περίπτωση ευαισθησίας προτού εφαρμοστεί το κτηνιατρικό προϊόν.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Ψάρια με πολύ υψηλά επίπεδα παρασιτικής προσβολής ή άρρωστα ψάρια μπορεί να παρουσιάσουν μία χαμηλή ανοχή στην θεραπεία. Τα ψάρια θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε σε περίπτωση που εμφανιστούν σημάδια στρες να αντικαθίσταται το υπάρχον νερό με φρέσκο και καλά οξυγονωμένο νερό.

Υπερδοσολογία
Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη κτηνιατρική δόση ή χρόνο εφαρμογής. Στην περίπτωση υπερδοσολογίας ή εάν τα ψάρια δείξουν σημάδια στρες, θα πρέπει να απορρίψετε το χρησιμοποιούμενο νερό και να το αντικαταστήσετε με φρέσκο και καλά οξυγονομένο νερό.

Είδη ψαριών

Τσιπούρα (Sparus aurata) , Καλκάνι (Psetta maxima)

Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός χρήσης

Μπάνια με 95g φορμαλδεΰδης ανά 1.000 lit νερού, ίσα με 250 ml κτηνιατρικού σκευάσματος AQUACEN FORMALDEHYDE 380mg/ml/1.000 L νερού, για μία ώρα. Το μπάνιο θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα για μέγιστο τριών (3) συνεχόμενων εφαρμογών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Καμία καταγεγραμμένη στη συνιστώμενη δόση. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Ειδικές συνθήκες διατήρησης

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30 °C. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο. Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευμένο από τον πάγο. Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 14 ημέρες. Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση ή σύμφωνα με τις οδηγίες (κατά περίπτωση): 60 λεπτά.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συσκευασία

Βαρέλια 25, 200, 1000 λίτρων, κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, κλεισμένα με βιδωτά καπάκια υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου και σύμπλεγμα δίσκων αλουμινίου / πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας για θερμική επαγωγή.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Μετάβαση στο περιεχόμενο