Next day delivery, 365 days a year

Tricaine Pharmaq®

Σκόνη Μεθανοσουλφονικής Τρικαΐνης 100% για διάλυμα, για νάρκωση και αναισθησία ψαριών.

Ενδείξεις για χρήση περιλαμβάνουν μεταφορά, ζύγιση, μαρκάρισμα, σήμανση, στη διάρκεια συλλογής σπέρματος και ωαρίων των γεννητόρων, δειγματοληψία αίματος και χειρουργικών διαδικασιών.

Χρόνος Αναμονής

Τα ψάρια δεν πρέπει να εξαλιεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα ψάρια μπορούν να εξαλιεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μόνο 70 βαθμοημέρες μετά την τελευταία θεραπεία.

Αντενδείξεις

Μην υπερβείτε την συνιστώμενη δόση για κάθε κατηγορία ψαριών. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα ακόλουθα τροπικά είδη ψαριών: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirez, Balantiocheilos melanopterus, Etroplus suratensis, Melanotaenia maccullochi, Monodactylus argenteus, Phenacogrammus interruptus και Scatophagus argus

Περιβαλλοντικές Προειδοποιήσεις

Η διάθεση του προϊόντος και των διαλυμάτων του με ταφή σε έδαφος λυμάτων μακριά από υδάτινα ρεύματα.

Προειδοποιήσεις Χρήστη

Να φοράτε αδιάβροχα γάντια από καουτσούκ κατά το χειρισμό του προϊόντος ή του διαλύματος. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος. Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Γενικές Προφυλάξεις

Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στην Τριακαΐνη Pharmaq κατά τη χρήση της θα πρέπει να αναφερθεί στην PHARMAQ Ltd από τον χρήστη με λεπτομέρειες όλων των συνθηκών που επικρατούν.

Φαρμακευτικές Προειδοποιήσεις

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C. Να προστατέψτε το προϊόν από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος. Να διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο για να προστατεύεται από την υγρασία. Τα διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατά την ημέρα παρασκευής τους και να τα προστατέψετε από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Να μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Δοσολογία και μέθοδος εφαρμογής

Ένας αριθμός παραγόντων επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου της συγκεντρώσεως του φαρμάκου στο νερό, της διάρκειας της έκθεσης, της θερμοκρασίας, της περιεκτικότητας σε οξυγόνο και της πυκνότητας της βιομάζας.

Εξαιτίας αυτών των μεταβλητών παραγόντων συστήνεται αυστηρά η δοκιμή της επιλεγμένης συγκέντρωσης του φαρμάκου και του χρόνου έκθεσης με ένα μικρό αντιπροσωπευτικό γκρουπ ψαριών προτού γίνει θεραπεία σε μεγάλο αριθμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η θερμοκρασία του νερού είναι στα μέγιστα ή στα ελάχιστα όρια του φυσιολογικού εύρους θερμοκρασίας για τα χειριζόμενα είδη. Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε νερό της ίδιας σύνθεσης και χαρακτηριστικών με αυτό που είναι συνηθισμένα τα ψάρια. Καθώς το προϊόν έχει καλή υδατική διαλυτότητα, μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο δοχείο. Οι επιδράσεις στα ψάρια θα πρέπει να καταγράφονται καθώς το προϊόν χορηγείται προοδευτικά.

Πριν την αναισθησία ή την παρατεταμένη νάρκωση, τα ψάρια θα πρέπει να παραμείνουν νηστικά για 12 έως 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να είναι σε πυκνότητα που δεν ξεπερνά τα 80g/lit. Για να περιορίσετε πιθανή ζημιά και απώλεια όταν υπόκεινται σε αναισθησία για μεγάλες περιόδους για μεταφορά κλπ. Το επίπεδο της νάρκωσης θα πρέπει να επιτρέπει στα ψάρια να διατηρήσουν την ισορροπία και την κολυμβητική τους ικανότητα. Αερισμός θα πρέπει να παρέχεται εκτός και εάν η νάρκωση ή η αναισθησία είναι μικρής διάρκειας.

Στην αναισθησία η απώλεια των αντανακλαστικών λαμβάνει μέρος σε ένα έως δεκαπέντε λεπτά μετά την εμβάπτιση, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση. Ναρκωμένα ψάρια θα πρέπει να μεταφέρονται από το «φαρμακούχο» νερό και να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον το συντομότερο δυνατόν, ενώ η ανάνηψη θα επέλθει μεταξύ ενός και τριάντα λεπτών.

Συσκευασία

Διατίθεται σε φιάλες 1 λίτρου.

Οδηγίες

Εγκεκριμένα Αναισθητικά Προϊόντα

Aquacen Benzokaine
Tricaine Pharmaq
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Μετάβαση στο περιεχόμενο